کف سابیی چیست؟

کفسابی فرآیندی است که یک لایه از سطح سنگ تراشیده شده و صیقل میشود سپس به مرحله رزین کاری با ماده مورد نظر و بتونه کاری رسیده و ادامه مراحل که شامل هفت مرحله میباشد تا سنگ کیفیت و شفافیت مورد نیاز را پیدا کند روی سطح سنگ انجام میشود.